هوآنگهای N3یک غول چینی!

Vizhenameh - - News -

چینیها بار دیگر با تولید یک خودروی عجیب و منحصربهفرد نشــان دادند در طراحی و تولید خودروهای عظیمالجثه هم تبحر دارنــد. غول جدید چینیهــا هوآنگهای N3نام دارد که در همــان نگاه اول بــه جلوپنجره بــزرگ و رینگهای آلومینیومی بــراق آن باید از این خودروی تنومند ترســید. شــرکت هوآنگهای از معدود سازندگان پیکاپ چینی است کــه حاال با عرضه این مدل توانســته در بین تولیدکنندگان خودروهای غولپیکر جهان جایگاهی برای خود دســت و پا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.