هیوندای آیونیک به دردسر افتاد!

Vizhenameh - - News -

کرهایها بار دیگر با محصوالت خود باعث اســتقبال عجیب مشتریان شدند. مشــتریانی که با تقاضای خرید باورنکردنی مدل هیوندای آیونیک، این شــرکت را به دردســر انداختند. گویا اســتقبال غیرمنتظره از این خــودروی الکتریکی باعث شــده این برند با چالشهای مهمی از جملــه تأمین باتری روبهرو شــود. هرچند مدیران شــرکت هیوندای حسابی در تولید و عرضه این مدل با مشــکل مواجه شدهاند، اما تقاضا و فروش باالی این مدل همچنان ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.