فروش صدمین آئودی ‪RS3 LMS‬

Vizhenameh - - News -

شــرکت آئــودی بــه تازگــی صدمیــن خــودروی مــدل

‪RS3 LMS‬ خود را تولید و به مشتری خاص خود فروخت. البته ایــن خودروی زیبا و اســپرت که حدود یکســال از تولیدش میگــذرد از تزیینات ویژهای نیز برخوردار اســت. صدمین نمونه از این مدل مســابقهای با تلفیقی از رنگهای طالیی و قرمز تولید شــده که جزو رنگهــای اصلی آئودی هســتند. همچنین طراحی لوگــوی ‪ƵĚŜ ^Ɖžƌƚ‬ بر روی پنلهای بدنه، ســپر عقب، شیشه جلو و رکابها هم زیبایی خاصی به این خودروی اسپرت بخشیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.