جدال برادران قدبلند

Vizhenameh - - News -

بازار شاســیبلندهای وارداتی در ایران طی سالهای اخیر بازار بسیار داغی بوده و هماکنون نیز بررســی آمار واردات خودرو به کشــور نشــان میدهد خودروهای شاسیبلند و کراساوور باالترین سهم را در سبد وارداتیهای کشور دارند و به همین دلیل نیز واردکنندگان توجه ویژهای به این بخش از بازار نشان میدهند. این روزها دو خودرو رنو کولئوس و نیسان ایکس تریل، جزو گزینههای خاص و محبوب این بازار هستند و هر دو میخواهند سهم خود را در بازار وارداتیها افزایش دهند. این دو خودرو هرچند با دو برنــد متفاوت و دو نام مختلف و حتی ظاهری متفاوت عرضه میشــوند، اما بر روی پلتفرمی یکسان تولید شده و از قوای محرکه و بخشهای فنی مشابهی بهره میبرند. با وجود این مشابهتها، تفاوتهای اساسی میان این دو خودرو وجود دارد که در نهایت میتواند باعث برتری یکی از آنها بر دیگری شــود. در این بخش، این دو شاسیبلند تازهوارد بازار را رو در روی یکدیگر قرار دادهایم.

تا اینجای کار دو خــودرو در بخشهای فنی وضعیت نســبتاً برابر دارند و در زمینه عملکــرد بــر روی جاده رنو برتــری اندکی دارد. در زمینــه امکانــات و سیســتمهای جانبی ایمنــی نیز وضعیت دو خودرو تقریباً برابر اســت، اما در مورد امکانات رفاهی رنو وضعیــت بهتری دارد و لیســت بلندتری از امکانات را بهصورت استاندارد عرضه میکند. همه اینها را میتوانیــد در یکطرف ترازو بگذارید چراکه وقتی به بررســی قیمت دو خودرو میرسیم ناگهان کفه ترازو به سمت رنو ســنگینی میکند و موارد جزیی برتری نیســان کامل رنگ میبازد. هماکنون قیمت خرید نقدی نیسان ایکس تریل در مدلهای 2017 معادل 248 میلیون تومان است؛ این در حالی است که رنو کولئوس در مدلهای 2017 با قیمت 5/991میلیون تومان عرضه و مــدل 2018 این خــودرو 218 میلیون تومان اســت. با توجه بــه موضوعات عنوان شــده می توان گفت برنده ایــن رقابت رنو کولئوس باشــد. این مطلب البته به معنای ضعف نیسان نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.