از ارزان ما تا ارزان آنها!

Vizhenameh - - News -

در بخش امکانات داخلی، هرچند ورسا ارزانترین خودرو بازار اســت و طبیعتاًً نباید انتظار زیادی از آن داشت، اما نیسان تا حد امکان دستودلباز عمل کرده است و حتی در مدلهای پایه هم امکانات مناسبی را در خودرو میبینیم. این خودرو به سیستم بلوتوث مجهز است که به راننده امــکان اتصال تلفنهمــراه را به سیســتم صوتی خودرو میدهد. کامپیوتر ســفری هم بهصورت استاندارد در این خودرو نصب شــده که اطالعاتــی مانند میانگین مصرف سوخت و میانگین سرعت و مسافت قابل پیمایش با بنزین موجود در باک و ... را میدهد. این خودرو به ایرکاندیشن، فرمان قابل تنظیم، آفتابگیرهای دارای آیینه، فضای قرار دادن نوشیدنیها در دربها و فرمان دورنگ مجهز است. در کنــار اینهــا در بخش سیســتم صوتــی هرچند شــگفتزده نمیشــوید، اما سیســتم صوتی این خودرو میتواند فایلهای MP3 و دیسکهای سخت را پخش کند و با چهار بلندگو صدا را به سرنشینان میرساند ضمن آنکه امکان اتصال کابین تلفنهمراه یا دیگر وسایل صوتی به آن نیز وجود دارد. سیستمصوتی را میتــوان از طریــق کنترلهــای روی فرمان مدیریت کــرد، ضمن آنکه صدای سیستمصوتی بهطور خودکار با افزایش سرعت خودرو اندکی افزایش پیدا میکند تا صــدای باد مانع از رسیدن آن به گوش سرنشینان نشود.

نیسان موتور 1/6 لیتری 16 سوپاپه را بر روی این خودرو نصب کرده است که میتواند 109 اسب بخار قدرت تولید کند. این موتور اصًال قدیمی نیست و از جدیدترین فناوری روز در آن اســتفاده شده است تا بتواند عالوه بر تولید قدرت مناسب، آالیندگی پایین و مصرف ســوخت کمی هم داشته باشد و به همین دلیل از سیســتم متغیر زمانبندی سوپاپها در آن بهره گرفته شده است تا کشش موتور را در دورهای مختلف تضمین کند.

آمریکاییها بهطور عمومی گیربکسهای اتوماتیک را گزینه مناســبی میدانند اما در مدل پایه ورســا، برای کاهش هزینهها از گیربکس دســتی اســتفاده شــده اســت. گیربکس این خودرو نمونه 5ســرعته دستی است که نیرو را به چرخهای جلو میرساند.

ترمزها در جلو دیسکی و در عقب کاسهای هستند و ترمزهای جلو از نوع خنک شــونده انتخاب شدهاند تا در فشار زیاد ترمز بتوانند توان خود را حفظ کنند. سیســتمترمز^ و بهصورتاستانداردبر روی ترمزهــای این خودرو نصب میشــود. عالوه بر این سیســتم کمکی ترمز هم بهصورت استاندارد بر روی این خودرو نصب میشــود که در مواقع خطر و در صورتی که راننده فشار کافی را به پدال ترمز وارد نکند وارد مدار شــده و با افزایش فشــار ترمز، باعث کاهش طول خط ترمز میشود.

فرمان این خودرو دارای نیروی کمکی برقی است تا به این ترتیب در رانندگی شهری فرمانی نرم را در اختیار داشــته باشید و در زمان تردد در بزرگراهها و سرعتهای باال فرمان اندکی سفت میشود تا تسلط راننده به خودرو افزایش پیدا کند.

یــک خودرو ارزان در بازاری مانند آمریکا شــاید در زمینــه امکانات رفاهی بتواند بعضی از بخشها را حذف کند، اما هیچ خودروســازی جــرأت ندارد در زمینه ایمنی خودروهــا کم بگذارد و به همین دلیل هم ورســا در این زمینه خودروی مناسبی است. این خودرو در آزمونهای ایمنی در آمریکا توانسته رتبه “خوب” را از آن خود کند که نشان از ایمنی مناسب آن دارد. این خودرو بهصورت استاندارد به ایربگهای جلو و پردهای و جانبی مجهز است. بهعالوه سیستم کنترل پایداری و سیستم کنترل کشش هم بر روی آن نصب میشود. ســتون فرمان این خودرو هم در زمان تصادف جمع میشــود تا مانع از فشــار فرمان به بدن راننده شــود. کمربندهای ایمنی این خودرو سیستم پیشکشــنده و محدودکننده نیرو دارند تا فشــار کمتری به بدن راننده و سرنشــین در زمان تصادف وارد شــود. در کنار اینها ســاختار شاسی این خودرو بهگونهای است که میتواند تا حد زیادی نیروی تصادف را جذب کند. سیســتم کنترل فشار باد تایر هم بهصورت اســتاندارد در این خودرو نصب میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.