صبر هم بد نیست

Vizhenameh - - News -

در مورد صنعت خودروی کشورهای مختلف صحبتهای زیادی کردیم بدین جهت این بار میخواهیم به فرهنگ رانندگی آنها اشاره کنیم. هر چند که خود شما هم با آن غریبه نیســتید و میدانید نحوه رانندگی آنها چگونه است.در اتوبانها وقتی میخواهند به ســمت خروجی بروند از همان ابتدا در مســیر قرار میگیرند و ســعی نمیکنند از منتهیالیه چپ وارد خروجی شــوند. برای آنها فرقی ندارد صف خودروها 10 متر باشد یا 10 کیلومتر. رعایت حقوق مردم برای تک تک آنها قابل احترام اســت و هیچ کس به خاطر عجله از الین خود تجاوز نمیکند، اما در ایران دقیقا عکس این عمل رخ میدهد. افراد تصور میکنند اگر به منتهیالیه سمت چپ بروند و از همه زودتر وارد خروجی شوند پیروز شدند و اگر خودرویی هم در میانه راه از ورود آنها به اتوبان جلوگیری کند دست به بوق میشوند.خوشبختانه چند روز پیش با اعالم راهنمایی و رانندگی این افراد دیگر نمیتوانند چنین کاری انجام دهند، چرا که دوربینهای نصب شــده در خروجیها این افراد را جریمه میکند، لذا میتوان امیدوار بود که کم کم و با زور و اجبار ما هم فرهنگ رانندگی پیدا کنیم و به حقوق دیگران در رانندگی احترام بگذاریم. با عرض پوزش از خوانندگان محترم خودرو پالس هفته گذشته جدول حل خودرو به اشتباه کار شده بود.بدین جهت از تمام خوانندگان عذرخواهي مي کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.