« فراری» مشتریان خود را دستچین میکند!

Vizhenameh - - News -

کمپانــی ایتالیایی اســب رقصان یا همان فراری در تصمیمات عجیب و غریب زبانزد اســت. یکی از همین تصمیمات در خصوص قبول سفارش و فروش محصوالت خود به مشتریانی است که از قبل توسط سیستم بازاریابی و تجاری این کمپانی مورد بررســی یا دستچین قرار میگیرند. البته این روش از عرضه محصوالت فقط به آن دسته از خودروهای فراری مربوط میشود که تولیدی محدود دارند و به نوعی سفارشی هستند. فراری همیشه سعی کرده برای شناسایی مشتریان خوب و همیشگی خود وقت و انرژی فراوانی بگذارد تا به قول مدیران این شرکت، همیشه به عنوان یک برند اصیل و الکچری در جهان مطرح باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.