رونمایی از لوکسترین خودروی جهان

Vizhenameh - - News -

کسب عنوان لوکسترین خودروی جهان به هیچوجه کار سادهای نیست، اما رولزرویس نشان داد که بیجهت به عنوان یک برند الکچری مطرح نشده است. رولزرویس به تازگی نسل جدید سدان فوق لوکس فانتوم خود را رســما رونمایی کرد تا ضمن ثبت رکورد و عنوان لوکسترین خودروی جهان، رسما وارد نسل هشتم خود شود. رولزرویس فانتوم به معنای واقعی یک خودروی الکچری مطلق اســت. البته تغییرات اساسی این مدل نســبت به مدلهای قبلی تنها به ظاهر و شکل رولزرویس منتهی نمیشــود، چراکه امکانات فنی و تجهیــزات خاص این خودروی فوق لوکس توانســته مشتریان خاص و همیشگی خود را تا حد زیادی متعجب و تشویق به خرید کند. جالب است بدانید نسل هشتم فانتوم با توجه به یک پلتفرم آلومینیومی کامًال جدید ساخته شده که به آن معماری لوکس گفته میشود که طراحی ویژه و خاصی برای کمپانی رولزرویس است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.