چوب حراج به دوکاتی

Vizhenameh - - News -

کمتر کسی فکر میکرد یکی از مشهورترین موتورسیکلتسازان جهان توســط مالکان خود به حراج گذاشته شوند، اما این خبر واقعیت دارد و دوکاتی به رغــم ارزش 1.2 میلیارد دالری خود برای فروش گذاشــته شده است. فعال شــرکت سرمایهگذاری ایتالیایی بنتون و یک شــرکت آمریکایی بــرای خرید دوکاتی جدیت بیشــتری از خود نشــان دادهاند، اما هارلی دیویدسون و لونکینموتور چین هم وارد این حراج شده و قصد دارند دوکاتی را به مالکیت خود در آورند. دوکاتی فعال در مالکیت فولکسواگن اســت، اما بهزودی مشــخص میشــود نصیب کدامیک از این موتورسیکلتسازان بزرگ خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.