قیمت خودروهای خارجی آماده جهش است

Vizhenameh - - News -

نعمتاهلل کاشانینســب از فعاالن بازار خودروهای وارداتی در این باره میگوید: در فصل تابســتان اوج خرید و فروش خودرو است، لذا بسته شدن سایت در این شرایط به بازار لطمه سنگینی میزند، چرا که قیمتها بیدلیل افزایش یافته است.

در ایــن مــدت خریداران خودروهــای وارداتی بــه خاطر افزایش نرخ ارز، شــاهد گرانشــدن خودروهای خارجی بودند. حال که دولت توانست نرخ ارز را ثابت نگه دارد همه انتظار بازار آرامی را داشــتند، ولی تصمیم دولت در توقف ثبت سفارش باعث شد قیمتها بهطور متوسط 2 تا 3 درصد و البته در برخی از خودروها 5 درصد گران شود. البته شــنیدهها حکایت از آن دارد که قیمت برخی از خودروها تا 15 درصد هم گران شده است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از دالیلی که باعث شــد قیمت خودرو گرانتر شود انحصار در واردات خودرو است. از زمانی که شرکتهای واردکننده اصلی مجاز به واردات خودرو شــدند و ســایر افراد باید از شــرکتها مجوز واردات بگیرند تا خدمات پس از فروش بدون مشــکل باشد، قیمتها سیر افزایشی به خود گرفت. تا چندی پیش واردکنندگان بــه نمایندگیهای اصلــی 4 درصد ارزش خودرو را پرداخــت میکردند، ولی اکنون به 51درصد رسیده است.

کاشــانی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر بــازار عرضه و تقاضا بهم ریخته اســت و نمایشگاهداران هم به دلیل کمبود خودرو مجبور شدند بر قیمتها بیافزایند، لذا یکی از کارهایی که دولت باید انجام دهد باز شدن سایت ثبت سفارش خودرو است.

یکــی دیگر از فعاالن بازار خودرو از جهش قیمتها در خودروهای وارداتی خبر داد و گفت: در حالی که اقتصاد کشــور شرایط باثباتی را دنبال میکند، اما قیمتها در حال افزایش اســت و در این امر به خریداران صدمه میزند. خودروهایی که در ایران عرضه میشود با مشــابه آن در خارج از کشور تفاوت قیمتی زیادی پیدا کرده است، لذا ادامه این روند چالشهای جدی را برای واردکنندگان خودرو رقم میزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.