توپچهلتیکه یا خودروی الکچری؟

Vizhenameh - - News -

بدون شــک اولین بارزه انتخاب فردوسیپور برای خرید خودرو بــاال بودن دور موتــور و قدرت این وسیله نقلیه اســت، مســألهای که از همیشه دیر رسیدن و با تأخیر رســیدن او بر سر برنامهها ناشی میشود. مجری و گزارشــگر مشهور فوتبال در حال حاضر تویوتا کمری ســفید رنگ دارد و پیش از این نیز زانتیایی مشکی رنگ سوار میشده است. خــودرو برای عــادل یک وســیله نقلیــه اجتنابناپذیر است، فردی که یک ســر و هزار سودا دارد و به هیچ وجه نمیتوانیــد برنامه از پیش تعیین شــدهای برای او متصور شوید. اگر حواسش در زمان رانندگی به تماسهای تلفنی و پیامکهایش پرت نشــود رانندگیاش نیز خوب اســت. هرچند در تهران متولد شــده، اما هرگز از او توقع نداشته باشید که مسیرهای حرکتی شــهر را به خوبی بشناسد و همواره یکــی از گزینههایش جابهجایی از طریق خودروی دوســتان، همکاران و آشنایانی اســت که باید در زمان و مکان یکسانی با او حضور داشته باشند. تا حاال برای شــما پیش آمده که به دلیل دیر رســیدن سر یک قرار مالقات بســیار مهم و حیاتی خــودروی خودتان را کنــار بزرگراه، داخل کوچه و یــا خیابان رها کنید و تصمیم بگیرید با موتورسیکلت مســیرتان را ادامه دهید؟ این اتفاق چندبار برایتان رخ داده اســت؟ اصًال حاضر به انجام چنین کاری هســتید؟ خیلی عجیب به نظر میرســد، اما عادل فردوسیپور بارها و بارها مرتکب چنین عملی شده و هرگز از آن درس عبــرت نگرفته اســت. فردوســیپور، بارها و بارها درســت سر بزنگاه و در لحظه حیاتی خود را به جعبه مخصوص گزارش رقابتهای فوتبال رســانده که خودروی خــود را در گوشــهای از بزرگراه یا خیابــان پارک کرده و مســیرش را تا ورزشگاه آزادی در لحظات مرگ و زندگی با موتوریهایی طی کرده که شاید روزی آرزویشان همرکاب شدن با مجری و گزارشگر محبوب صدا و سیما بوده است. عادل اما نه خــودش موتورســیکلت دارد و نه تاکنون به تنهایی در حال اســتفاده از این وســیله دیده شده است و همین مســأله میتواند حاکی از آن باشــد که او با موتورسواری ناآشناست، هرچند همه اینها باعث نمیشود از عالقه وی به اجاره موتورسیکلت در مواقعی که بســیار تأخیر داشــته و میلیونها بیننده پــای گیرندههای تلویزیونــی خود نشســتهاند و منتظر آغاز یک دیدار بسیار حساس هستند، بگذریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.