صد و یک راز صنعت خودروسازی کشور

Vizhenameh - - News -

در خبرها آمده بود که از پایان سال آینده تولید نیسان آبی متوقف میشود. ما با شنیدن این خبر کمرمان شکست، اما وقتی با دســتیابی به اسناد محرمانه، متوجه شدیم برنامه اصلی چیست دوباره کمرمان صاف شد. قرار است پس از توقف تولید نیسان آبی، نیسان خانواده تولید شود. به این صورت که روی سقف وانتش، یک چادر میکشند و آن را تبدیل به صندوق عقب میکنند و به همین سادگی بیش از هشتاد درصد از ماشین میشود حریم خصوصی و جان میدهد برای سفرهای خانوادگی. طبق آخرین اخبار واصله تاکنون پیشــرفتهای خوبی در زمینهی شناسایی چادر برزنتی مرغوب صورت گرفته است و تیم طراحی در حوالی «پلچوبی» و «پیچ شمرون» مشغول رایزنی برای انتخاب بهترین گزینه اســت. با این اتفاق و به کوری چشم بنز و بیامدبلیــو در آتیه نزدیک تمام پراید وانتها، پژو وانتها، تندر وانتها ...و تبدیل به ماشین خانواده خواهند شد. بیشــترین میزان ازدواج در دهههای پنجاه و شــصت اتفاق افتاد. برای صحهگذاری بر این مسأله الزم نیست سراغ آمار و ارقام بروید بلکه کافیست به نتایج توجه کنید: شما همواره و در هر حالتی هر جایی را که نگاه کنید یک دهه شصتی پیدا میشود که دارد غرغر میکند! براساس پژوهشهای صورت پذیرفته، عامل اصلی بله گفتن دخترها در آن دهه، نه تعداد پیلههای شــلوار خمرهای بود، نه تعداد پیچهای ُفُکل، بلکه داشــتن یک پیکان جوانان (به خصوص گوجهای) مهمترین مزیت رقابتی محسوب میشد. مهندسین خبره شرکتهای تولید اتومبیل داخلی پس از بررسیهای فراوان به این نتیجه رســیدند که مهمترین تفاوت پیکان جوانان با پیکان اصلی در ســپرش بود و اساساً آپشِن سپر و شاسی نقش به سزایی در افزایــش آمار ازدواج دارد؛ به همین علت خودرویی به نام «تندر 90 پالس» طراحی کردند که همان اِل نود است ولی با یک سپر سفید و جوانپسند. همه میدانند که ما ایرانیها اصًال اهل شــوآف نیستیم وگرنه که ما دورهای اتومبیل هوشمند تولید میکردیم که هوشمند بودن مد نبود. زمانی که آن خانم در خودروی سمند، با هوش سرشار میگفت «درب خودرو باز است» کدام یک از این خودروسازان پرادعا و پرطمطراق خارجی، اتومبیل هوشمند تولید میکردند؟ یا مثال همین پراید خودمان؛ حسگرهای فوقپیشرفتهای در آن تعبیه شده است که اگر شما در اتوبان یک اپسیلون باالتر از سرعت مجاز حرکت کنید، بدنــهاش چنان به لرزه میافتد که حس میکنید هر آن امکان انفجار ماشــین وجود دارد و ســریعاً ســرعت خود را کاهش میدهیــد. خیلی از حرفها را نمیشــود به زبان آورد ولی سربسته بگویم، در آیندهی نزدیک به خاطر صرفهجویی در مصرف برق، صنعت خودروسازی ما آن قدر هوشمند میشود که هیچ خودروی برقیای در سطح کشور تردد نخواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.