فیات کرایسلر هم از قافله جا نماند

Vizhenameh - - News -

فناوری خودروهای الکتریکی تبدیل به موجی مهارنشــدنی و عظیم در صنعت خودروسازی جهان شده و اکثر برندهای بزرگ دنیا در حال ورود و رقابت در این عرصه هســتند. در همین راستا فیات کرایسلر هم سعی دارد از ایــن قافله جا نمانده و با تمــام توان در آیندهای نزدیک وارد این رقابت جهانی شود. نسخه قابل چاپ گویا این شرکت اعالم کرده در سال 2019 ورود قدرتمندی به عرصه تولیــد و فروش خودروهای الکتریکی و هیبریــدی خواهد داشــت. البته الکتریکی شــدن محصوالت این این خودروساز ایتالیایی که همواره به حجم باالی موتور و صدای خاص اگزوز خودروهایش معروف اســت، بسیار سختتر از رقبا خواهد بود.بازه زمانی فیات کرایســلر برای تولید و عرضه خودروهای الکتریکی از سال 2019 تا 2022 اعالم شده که هدف از این برنامهریزی، حرکت دقیق و حساب شده این برند ایتالیایی خوانده شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.