حکمرانی 13 سال پورشه در آمریکا

Vizhenameh - - News -

برای ثبت و حفظ جذابترین خــودروی بازار آمریکا باید یک برند خاص و الکچری باشــید، چون این کشور، خود یکی از قطبهای خودروسازی جهان تلقی میشود. البته پورشه از پس این کار مهم و بزرگ برآمده چون برای 13 سال همچنان رکورد جذابترین خودرو از نظر آمریکاییها را در اختیار دارد. پورشــه امسال هم توانست برای سیزدهمین سال متوالی از نظر عملکرد خودروسازان در آمریکا به عنوان جذابترین برند خودرویی معرفی شــود. البته پورشه پشت ســر خود جنسیس را هم زیر نظر دارد چون با اختالف اندکی نســبت به پورشــه در حال تعقیب و رسیدن به رتبه اول بازار آمریکاست. البته در جدول جذابترین خودروی آمریکاییها برندهــای بزرگی همچون بیامو، آئودی و مرســدس بنز هم در ردههای سوم تا پنجم قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.