قدرتنماییالمبورگینیباشاسیبلند

Vizhenameh - - News -

شــرکت المبورگینی قصد دارد بهزودی با عرضه مدل شاسی بلند جدید بهنــام اوروس دوباره در صنعت خودروی جهــان قدرتنمایی کند. قابل توجه آن دسته از عالقمندان المبورگینی اینکه پس از انتشار رسمی خبر تولید قطعی شاســی بلند این شرکت شیده میشود این خودروی جدید آخرین مراحل تست جادهای و مسابقه خود را هم پشت سر گذاشته است. پیشبینی میشود المبورگینی اوروس بعد از مدلهای قبلی و موفق این شرکت یعنی اوراکان و آونتادور با استقبال خوبی از سوی مشتریان خاص المبورگینی مواجه شود، چراکه عالوه بر ظاهر متفاوت، شما یک نیروگاه 4 لیتری توئین توربو جدید را زیر بدنه اوروس در اختیار دارید!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.