وفاداری خانواده هادسون به میتسوبیشی!

Vizhenameh - - News -

شــاید عجیب به نظر برســد اما خانوادهای در شــهری کوچک در جنوب شــرقی انگلســتان به عنوان یکــی از وفادارترین مشــتریان محصوالت میتسوبیشــی معرفی شــدهاند. خانوادهای که حدود 40 سال از مدلهای مختلف میتسوبیشــی اســتفاده کردهاند و حتی این مدل را به دوستان و همســایگان خود نیز پیشنهاد میکنند. خانواده هادسون برای نخستینبار در سال 1979 یک دستگاه میتسوبیشی مدل کلت را خریدند و از آن سال تاکنون 13 مدل مختلف از این کمپانی را ســوار شدهاند. البته هادسونها امسال نیز با خرید چهاردهمین مدل از میتسوبیشی به رکورد جالبی دست یافتند. آقای هادســون و همســرش در طول این سالها مدلهای مختلفی از سیگما، گاالنت، لنســر، اسپیس استار،y^ و میراژ را خریداری کردند و از تمامی آنها راضی بودند. البته این عشــق و وفاداری به میتسوبیشــی از آقای هادســون به دختــر و نوهاش هم به ارث رســیده و این افراد هم مدلهای دیگری از کمپانی میتسوبیشی را سوار هستند. جالبترین بخش از این ماجرا پاسخی بود که آقای هادسون در خصوص کیفیت محصوالت میتسوبیشی داد: در این 40 سال فقط یک بار با مشکل مواجه شدم که آن هم مربوط به خرابی کویل یکی از نخستین خودروهایم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.