دورخیز برای خودروهای دیجیتال

Vizhenameh - - News -

صنعت خودرو در حالی رو به جلو در حال پیشرفت است که بزودی شاهد تســخیر دنیا توســط مدلهای خودران و مجهز به فناوریهای دیجیتال خواهد بود. در این بین برندهای بزرگ دنیا نیز بیکار نیســتند و هر روز در حال تکاپو برای جا نماندن از این قافله. در این راستا باید به کمپانی بیام و اشاره کرد که مدتی است در حال طراحی و آزمایش پروژههای اینچنینی و ایجاد انقالبی بزرگ در صنعت خودرو است. این برند معتبر آلمانی به تازگی با اضافه کردن اسکایپ روی سری 5 خود اعالم کرده در نظر دارد نوآوری تازهای نیز در برنامه تلفن همراه به نام ŽŶŶĞĐƚĞĚ+ داشــته باشد. این برنامه نسخه به روز شده نرمافزار قبلی اتصال بیامو است که امکانات جالبی دارد. مثــال با این نرمافزار میتوانید خودروی خــود را قفل یا باز کنید، از سیستم تهویه مطبوع استفاده کنید و یا با ارسال عکس سهبعدی به دوستان و همکاران، آنها را از موقعیت خودتان در مسافرت مطلع کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.