وانتها همچنان در تکستاره سیر میکنند

Vizhenameh - - News -

گزارش کیفیت خودروها باز هم با خبرهای خوبی همراه نبود. به غیر از آنکه خیلی از خودروهای سواری نتوانستند به دوستارهها برسند، وانتها هم از قافله پیشرفت بازماندند و به تک ستاره بسنده کردند. بر این اساس نیسان دوگانهسوز، آریســان، نیسان تکسوز، مزدا کارا 2000 دو کابین، مزدا کارا 2000 تک کابین و سایپا 151 در پایینترین سطح کیفی قرار گرفتند؛ اما وانت پیکاپ فوتون توانست دو ستاره و وانت تندر سه ستاره از پنج ستاره کیفی را کســب کند. درست است که دو نوع وانت به سمت دریافت ستاره رفتند، اما ســهم آن در بازار اندک اســت. محمدرضا احمدیان، کارشناس حوزه خودرو گفت: وانتهایی که اکنون تک ســتاره هستند عمًال بیستاره هستند و شرکت بازرسی کیفیت خودرو برای اینکه خط تولید این خودروها متوقف نشود به آنها ســتاره افتخاری داده است. عباس مشفق که سال گذشته از یکی از شرکتهای خودروسازی وانت خریداری کرده است، هم میگوید: وانت سال گذشته با وانت 5 سال پیش به لحاظ کیفیت و آپشن فرقی نکرده است، اما دو تفاوت عمده وجود دارد یک آنکه قطعات مورد اســتفاده عمر کوتاهی دارند و دوم اینکه قیمتها باال رفته است. رزق و روزی ما با وانت است، از این رو اگر به جهت کیفیت ارتقا پیدا نکند متحمل هزینههای سنگین میشویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.