نمیخواهیم سیاسی باشیم

Vizhenameh - - News -

برای افزایش صادرات کاری انجام دادید؟ صنعت خودرو در حوزه صادرات موفق نبوده اســت. اگر در زمینی بذر پاشیده نشود نمیتوان میوهای به دست آورد. در طول این ســالها، توســعه محصولی نداشتیم و از این رو نمیتوان انتظار داشــت بازار بینالمللی به ما رویخوش نشــان دهد. برای توسعه صادرات باید عینک خود را عوض کنیــم. باید شــرایطی فراهم کنیم که خریــدار امتیازها و شرایط ما را ببیند. نمیتوان انتظار داشت که تولید کنیم و منتظر باشیم که خریدار بیاید و تقاضایی جدی ارائه بدهد.

واقعا چه ضمانتی وجود دارد که شرکتهای خارجی در ایران ماندگار باشند؟ ما به دنبال این هســتیم که خودرو با برند ایرانخودرو ســاخته شــود تا دیگر امکان رفتن برندهــا از ایران وجود نداشته باشد. خودرو دناپالس نخستین تجربه در این زمینه است که میتواند در آینده به خودروهای دیگر نیز گسترش پیدا کند. پژو 207 صندوقدار نیز یکی دیگر از این تجربهها است که به شکل کامال مستقل در ایران ساخته میشود.

چه اتفاقی رخ داد که چینیها خیلی راحت توانستند وارد بازار ایران شوند؟ حدود 10 سالی بخش مطالعاتی ایرانخودرو تعطیل بود و هیچ کار جدیدی صــورت نمیگرفت، لذا چینیها ازاین خأل استفاده کردند و به راحتی وارد بازار ایران شدند.

یکی از مشــکالت مردم قطعات است. چرا قطعات با کیفیت دست مردم نمیرسد؟

ما با 20 قطعهســاز قراردادمــان را تمدید نکردیم و این نشــان میدهد که بخشــی از قطعات بیکیفیت از گردونه تولید خودرو حذف شده است. نظارت ما در این حوزه وسیع شده است اگر قطعهای معیوب باشد به راحتی میتوان رصد کرد و قطعهســاز را کنار گذاشت. قطعات یدکی نیز که در بعضی از ســالها با کمبود مواجه بود، در حال حاضر کامال به حالت عادی بازگشته است.

مردم از خودروهای شــما ناراضی هستند و معتقدند کیفیت خوبی ندارد؟

تمام سعی ما طی چهارسال گذشته به غیر از رشد تولید، ارتقا کیفیت هم بوده است. در حقیقت تکریم مشتری یکی از اصلیترین برنامههایی بوده که در دستور کار قرار گرفته است تا مشتری دقیقا حقوق خود را بشناسد و در کوتاهترین زمان ممکن به خواسته خود برسد. در کنار آن وقتی خودرو نیاز به تغییر موتور داشت، امکان تعویض آن را ایجاد کردیم تا اعتماد مردم جلب شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.