زیر و بم بیمه خودرو

Vizhenameh - - News -

اگر خودروی 20 تا 40 میلیونی دارید، عالوه برســه اصل بیمه بدنه، آپشــنهای سرقت کلی، بالیای طبیعی و شکسته شدن شیشه ماشــین را هم خریداری کنید. در خودروی بــاالی 50 میلیون هــم توصیه میشــود آپشــنهای اسیدپاشی و میخکشی را هم در خرید بیمه بدنه لحاظ کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.