چتری که سایهاش سنگینی میکند!

Vizhenameh - - News -

گوشــه حیاط این مرکز، راننده دیگری در ســایه ایستاده و با حســرت به خودروی تصادفیاش خیره شده. یک دستگاه مزدا 3 سفید رنگ که از ســمت راننده، تصادف شدیدی داشته و مالک آن حاال به جای پشت فرمان نشستن، باید برای دریافت خسارت میلیوناش در صف کارشناسی و دریافت خسارت باشد. با شک و تردید به سراغ او میرویم تا شاید با ما هم کالم شود. او که مهندس ساختمان است و به گفته خودش درآمد و توان مالی مطلوبی دارد، به نکته جالبی اشــاره کرد و گفت: 6« ســال است که ماشینم را بیمه میکنم و هیچگاه تصادف نکردم، اما حاال که برای اولین بار دچار حادثه شدم، از مبلغی که قرار است به عنوان خسارت بگیرم، خندهام میگیرد. کارگزار بیمه بــه محض دیدن خودروی من از مبلغ ناچیزی به عنوان خســارت حرف زد که شاید همین االن از عصبانیت، کار را نصفه و نیمه رها کنم و بروم. هم خسارت دیدم و هم باید هنگام فروش خودرو، ضرر دیگری به عنوان افت قیمت را متحمل شوم. حال بگذریم که اگر قصد صافکاری و نقاشی ماشین را هم داشــته باشم باید چندین روز از کار و زندگی بزنم و درگیر تعمیرگاه شــوم. البته فکر فروش خودرو با همین وضعیت هم به سرم زد، اما خریدار خودروی تصادفی، طوری قیمت داد که انگار قصد دارد یک تکه آهنپاره را از من بخرد.» هم مایه آرامش اســت و هم باعث دغدغه و گرفتاری. فقط باید امیدوار باشــید کارتان به آن نیفتد. صحبت از بیمه خودرو و فراز و نشیبهای استفاده از تسهیالتش است، البته نه آن تسهیالتی که بتواند رانندگان زیاندیده را راضی کند. کافی اســت با حضور در یکی از مراکز پرداخت خسارت بیمه متوجه شوید، همه چیز همان طوری که شــما پیشبینی کرده بودید، نیست. عدهای در کنار خودروی تصادفی خود در حال چانه زنی با کارگزار بیمه هســتند و عدهای در حال غرغر کردن از کنارتان میگذرند. تقریبًا اینجا هیچ کس از هیچ چیز راضی نیســت، حتی خود شرکت بیمه.در نگاه اول به سوی یک راننده تاکسی میرویم که به جرأت میتوان گفت بدنه خودرویش، یک جای سالم ندارد. ظاهراً میزان خسارتی که بیمه به او داده، باعث نارضایتی او نشــده، چون از ظاهر تاکسی مشخص است، سالها گذرش به صافکاری نیفتاده است. راننده با لبخندی تلخ به ما میگوید: شرکت بیمه هر مقدار خسارتی که به من بدهد میگویم خدا را شکر؛ ولی دلم برای آن دسته از رانندگانی میسوزد که خودروهای مدل باال و صفرشان تصادف کرده و مجبورند روزها برای دریافت خساراتی پایینتر از حد انتظارشان در مراکز بیمه تردد کنند!

در این هنگام صدای بلند یکی از خســارتدیدگان توجه همه را جلب میکند. او راننده آژانس است و به قول خودش هر ســاعتی که برای کارش در بیمــه تلف میکند، متحمل ضرر شــده است. این راننده خســته و عصبانی معتقد است که کارشــناس بیمه تمام ســعی خود را برای جلب رضایت شرکت بیمه انجام میدهد و انگار نه انگار که ما هم خسارت دیدهایــم. به گفته او که به لطف رانندگان ناشــی و تازه کار تهران، چندین بار در ســال، گذرش به مراکز بیمه میافتد، قوانین پرداخت خســارت به هیچ عنوان به سود مشتری یا بیمهگذار نیســت و این وضعیت هم هر ســال بدتر از قبل میشود. کارشناسان همیشه جانب شرکت بیمه را میگیرند و بهتر اســت رانندگان در صورت تصادف با خســارتهای پایین، اصال قید بیمه و دوندگیهای اداری را زده و خودشان، با تفاهم مشکل را با یکدیگر حل و فصل کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.