تصادف ساختگی تا مژدهگانی

Vizhenameh - - News -

سارقان برای اجرای نقشهشــان نیاز به خودرو دارند، بیشک ســارقی که از دیوار مردم باال میرود و اموال داخل خانهها و مغازهها را سرقت میکند نیازی به وسیلهای برای حملونقل دارد. این گروه از ســارقان برای اینکه وسیلهای را برای خود تهیه کنند به ســراغ خودروهای دیگران میروند. شگردشان هم اینطوری اســت که با موتور یا ماشــین سرقتی در جلوی خودرویی حرکت کرده و در زمان مناسب پایشان را روی ترمز میگذارند. خودتان بهتــر میدانید که این ترمزهای ناگهانی باعث تصادف شــده و راننده بخت برگشته از خودرواش پیاده میشــود که ببیند ماجرا از چه قرار است که سارقان خودرو، موتور سرقتی را که با آن تصادف کردهاند در محل جا گذاشته و ســوار بر خودروی راننده از همه جا بیخبر شده و فرار را بر قرار ترجیح میدهند. آنها بعد از چند روز چرخیدن و سرقت در ســطح شهر، مجددا به همین شــیوه خودروی دیگری را سرقت کرده و خودروی قبلی را در محل تصادف رها میکنند. تصادف اما فقط خودرو با خودرو یا خودرو با موتورســیکلت نیست، نوع جدید این تصادفات ساختگی تصادف سارقان با خودروها اســت. البته ســارقان با این شگرد دو هدف دارند، هدف اول ســرقت خودرو است و راننده زمانی که سراسیمه بعد از برخورد با سارقان که تصور میکند افراد عادی هستند، از خودرواش پیاده میشود، آنها پشت رل نشسته و خودرو را به ســرقت میبرند. هدف دوم که خیلی تخصصیتر از هدف اول است گرفتن دیه است. در این روش سارقان به عمد خود را در مقابل خودروها میاندازند. این دســته از سارقان برای اینکــه بتوانند پول خوبی را به جیب بزنند قبل از اینکه خود را در مقابل ماشین بیندازند آسیبهایی به خود میرسانند. آنها حتی دســت و پای خود را میشــکنند تا دیه درست و حسابی از صاحب خودرو بگیرند. مژدگانی یکی دیگر از شگردهای سارقان خودروها است. آنها خیلی شیک و مجلسی خودروها را به سرقت میبرند و بعد از آن با مالباخته تماس میگیرند و با پیشنهاد مژدگانی محل پارک خودرو را اعــالم میکنند. مالباخته هم که نه حس و حال پیگیری پرونده ســرقت را دارد و نه برایش میارزد که چندین روز تا پیدا شــدن خودرواش توسط پلیس صبر کند و بدون ماشین باشد، با درخواست مژدگانی موافقت میکند و پس از واریز پول به حســاب ســارقان، آدرس محل پارک خودرو را میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.