سوپربایک041 هزار دالری یایکاثرهنریبرایموزهها

Vizhenameh - - News -

پارسا اسالمی / اینکه یک شرکت خودروساز مالکیت یک موتورسیکلتساز را در اختیار داشته باشد چندان عجیب نیست (البته فولکسواگن بهعنوان مالک دوکاتی به دنبال مشتری است تا از دردسرهای این موتورسیکلتساز راحت شــود!) اما اینکه نام یک خودروساز را بر روی یک موتورسیکلت ببینیم قطعًا عجیب است و به همین دلیل این بار به سراغ C-01 رفتیم، موتورسیکلتی عجیب که با نشان لوتوس، شرکت خودروساز انگلیسی به بازار عرضه میشود.

موتورسیکلتی از لوتوس

توقــع نداشــته باشــید موتورهای لوتــوس را بــر روی این موتورســیکلت ببینید، چراکه از یکســو نمیتوان از موتور یک خودرو برای موتورسیکلت اســتفاده کرد و از سوی دیگر لوتوس اصــال موتوری برای این منظور ندارد و در آخر اینکه لوتوس برای خودروهایش هم از موتورهای ســاخت شرکتهای دیگر استفاده میکند! و طبیعی است برای این موتورسیکلت هم دست به دامن دیگر تولیدکنندگان شــود. انجین موتورسیکلت C-01 در اصل نمونه بهسازی شده انجین1195 سیسی ساخت است که پیشتر در موتورسیکلت سوپربایک ‪KTM RC8R‬ نیز مورد استفاده قرار گرفته است. این انجین دو سیلندر با زاویه سیلندرهای 75 درجه است و در هر سیلندر خود چهار سوپاپ و دو شمع دارد و با آب خنک میشود و میتواند 200 اسب بخار قدرت تولید کند.

شاســی و بدنه این موتورســیکلت برای کاهش وزن از پیشرفتهترین مواد موجود در صنعت موتورسیکلتســازی تشــکیل شده است و به این ترتیب در این موتورســیکلت میتوان تیتانیــوم، فیبر کربن و فوالد مورد اســتفاده در صنعت هوانوردی را دید. با چنین شاســی پیشرفتهای، وزن خشــک این موتورسیکلت تنها 181 کیلوگرم است که در مقابل بسیاری از ســوپربایکها رقم پایینی به شــمار مــیرود و در مقایســه با قدرت 200 اســب بخاری آن، نشان از نســبت قدرت به وزن باالتر از یک است. ترمزهای این موتورسیکلت از برمبو خریداری شده است که بهنوعی میتوان آن را برترین سازنده سیستم ترمز در دنیا دانست. ترمزها در جلو دارای دو دیسک هستند و با قطر 32 سانتیمتر با چهار پیستون پشتیبانی میشوند. در بخش عقبی موتورســیکلت هم یک دیسک با قطر 22 سانتیمتر و دو پیستون وظیفه متوقف کردن این موتورسیکلت را بر عهده دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.