چرا موتورسیکلت لوتوس؟

Vizhenameh - - News -

اگر بخواهیم خیلی رســمی دلیل ســاخت این موتورســیکلت را بیان کنیم میتوان گفت C-01 در راستای بهرهگیری از اعتبــار برند لوتوس در زمینه ساخت وســایل نقلیه اسپرت تولید شــده اســت تا از این طریق لوتوس بتواند حضور خود در بازار را با عرضه محصولی در ردهای کامًال جدید گســترش دهد. احتماالً کمی پیچیده به نظر میرســد، ولی میتوان دلیل سادهتر و سرراســتتری را هم برای تولید این موتورسیکلت با برند لوتوس عنوان کرد و آن «پول» اســت و پول دقیقًا چیزی اســت که لوتوس و البته همه شرکتهای دیگری که در ساخت این موتورسیکلت نقش داشتند به آن احتیاج دارند، به همین سادگی!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.