موتور V8 تقسیم بر !2

Vizhenameh - - News -

از آنجا که قرار بود ساخت P1800 ارزان تمام شود موتور 1.8 لیتری آن هم از مدل آمازون به عاریت گرفته شد، اما برای نصب بر روی یک خودروی اسپورت، کاربراتورهای آن بزرگتر شد، ضمن آنکه میل سوپاپ هم تغییر کرد تا موتور جدید بتواند 100 اسب بخار قدرت تولید کند. این موتور در اصل نیمه موتورهای بنزینی V8 خودروهای سنگین ولوو بود و به همین دلیل دوام بسیار باالیی داشت. P1800 با این موتور میتوانست تا 193 کیلومتر در ساعت سرعت بگیرد که برای دهه 60 رقم مناسبی بود. این موتور بعدها تقویت شد و قدرتش به 115 اسب بخار رسید تا بر روی مدلهای 1800S نصب شود. در سال 1970 موتور انژکتوری دو لیتری جایگزین موتور 8/1لیتری شد و بر روی مدلهای 1800E قرار گرفت. ولوو در ژوئن سال 1973 رســما پایان تولید خانواده 1800 را اعالم کرد، در حالی که در مجموع بیش از 74هزار دســتگاه از آن به تولید رسیده بود. البته مدیران ولوو تولید بیش از این را میخواستند و بهشدت بر روی فروش در بازار آمریکا حساب کرده بودند، اما تولید این خودرو همزمان بود با معرفی جگوار .E-type قیمت 1800 به دلیل سختگیریهای ولوو در زمینه کیفیت باال بود، بهگونهای که در آمریکا همقیمت جگوار به فروش میرسید، در حالی که جگوار موتور قویتری داشــت و به همین دلیل اهداف نهایی تولید آن برآورده نشد، هرچند این مسأله باعث شد خودروی خاصتری شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.