ولوو به دنبال خودروساز!

Vizhenameh - - News -

خودرو برای تولید آماده بود، اما ولوو در کارخانههای تولیدی خود جایی برای تولید آن نداشت. به همین دلیل ایده سپردن تولید این خودرو به دیگر شرکتها مطرح شد و کاندیدای اول هم شرکت کارمن آلمان بود که در زمینه ساخت بدنه و مونتاژ خودروهای خاص تخصص باالیی داشت. پترسون تصمیم گرفت مستقیما با کارمن صحبت کند و به همین دلیل سوار نخستین نمونه پروتوتایپ ساخته شده به سمت آلمان راه افتاد. مدیران کارمن در ابتدا از ساخت این خودرو استقبال کردند و حتی قالبهای چوبی برای ساخت نمونه بدنه خودرو هم آماده شــد، اما پس از مدتی از ساخت خودرو کنار کشــیدند. پس از آن قرار شد خودرو در کارخانههای دیگری در آلمان تولید شود، اما هیچیک از آنها نتوانستند استانداردهای سختگیرانه ولوو را برآورده کنند. به نظر میرسید تولید خودرو باید به فراموشی سپرده شود، اما در سال 1959 تصاویری از ولووی جدید منتشر شد و ولوو هم ناچار شد وجود آن را تأیید کند و پروتوتایپ دوم را در نمایشگاه بروکسل بلژیک در سال 1960 به نمایش بگذارد. به این ترتیب پروژه دوباره زنده شد و این بار برای تولید به سراغ شرکت جنسن انگلستان رفتند و به این ترتیب تولید خودرو در اواخر سال 1960 و بهعنوان مدل 61 در این شرکت آغاز شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.