وقتی پسر مدیر، طراح خودرو میشود

Vizhenameh - - News -

ولــوو خودرویی خاص و این بار کامًال موفق میخواســت، به همین دلیل به مهد طراحی خودرو یعنی ایتالیا رفت و کار را به شــرکت ‪Pŝeƚro &RƵĂ‬ ســپرد. انتخاب این شــرکت البته علت دیگری هم داشــت چراکه

‪،Peůůe Petterson‬ فرزند مدیر پروژه این خودرو در همین استودیو مشغول به کار بود! در ابتدا قرار شد &RƵĂ چهار طرح اولیه برای خودروی جدید ارائه کند، اما پترسون از پسرش خواست او هم طرح پنجمی را ارائه کند. در نهایت تمام این طرحها در سال 1957 بر روی میز هیأتمدیره ولوو قرار گرفت و آنها پس از بررســی، یکی از این طرحها را بهعنوان طرح نهایی انتخاب کردند و نکته جالب آنکه طرح انتخاب شده نه یکی از طرحهای ،&RƵĂ که طرح فرزند پترسون بود که بهصورت غیررسمی کشیده بود. پترسون ناچار شد به هیأت مدیره حقیقت را بگوید، هرچند این مسأله مورد اعتراض مدیرعامل واقع شد، چراکه معتقد بود پترسون اصول ولوو را زیر پا گذاشته و بدون آنکه هیأت مدیره را در جریان بگذارد و بهصورت مخفیانه پسرش را وارد این پروژه که در آن زمان بسیار محرمانه بود، کرده است، اما هر چه بود طرح مصوب شد و به این ترتیب خودروی جدید در ایتالیا ولی توسط یک سوئدی برای ولوو طراحی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.