آماده شدن نمونههای اولیه

Vizhenameh - - News -

طرحهای خودروی جدید تصویب شــد، اما باید نمونههای واقعی هم از آن ساخته میشد تا هیأت مدیره ولوو بتواند نظر نهایی را اعالم کند. در پایان سال 1957 نخستین نمونه ساخته شد. برای کاهش هزینهها از ابتدا قرار بود این خودرو در بخشهای فنی براســاس ولوو آمــازون که پرفروشترین مدل ولوو در آن دوران بود ساخته شود، اما برای ارتقای خصوصیات اسپورت آن، کمی فاصله محورها کم شد، ضمن آنکه موتور خودرو هم مورد تقویت قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.