بیمبیمه

Vizhenameh - - News -

آیا شما جزو کسانی هســتید که از ابتدای سال خرجهای خود را مکتوب میکنید تا انتهای ســال به پیسی نخورید؟ اگر جزو این افراد هســتید باید به شــما بگویم هنوز شــش ماه نشــده کل برنامههایتان نقش برآب شده چون نوسانات قیمت پیاز را در بودجهریزی ساالنه در نظر نگرفته بودید. اما نگران نباشــید ما به شــما کمک میکنیم تا یک سری از خرجهای اضافه را کم کنید تــا باز به دوران ثبات اقتصــادی برگردید. مثًال یکی از کاالهای لوکســی که در ســبد هر خانــوار دارای خودرو دیده میشود، بیمهی شخص ثالث است. شما میتوانید با حذف همین کاغذ پاره، ساالنه حدود یک میلیون تومان (ده میلیون ریال ســابق) ذخیره کنید و اگر حداقل حقوق مصوب را دریافت میکنید، یک ماه ســرکار نروید. البته ممکن است حرف ما را قبول نداشته باشید، چون از بچگی در گوشمان خواندهاند کــه «بیمه برای همه تو زندگی الزمه»، اما با مطالعه نکات پیِش رو قطعاً نظرتان عوض خواهد شد. کار غربیها همیشــه این بوده اســت کــه اول به آدم میگویند نباید محدودیت داشته باشی و آزادی که هر غلطی دلت خواست بکنی؛ اما بعد که شخص ولنگار شد و دیگر بر خودش تســلطی نداشت، با وضِع یک سری محدودیتهای جدید او را تحت سلطه خود در میآورند. بیمه هم مصداق بارز یک فرهنگ غربی است که سعی دارد آزادیهای یک آریایی اصیل را تحتالشــعاع قرار دهد. اول به او میگویند هرجور دوست داری رانندگی کن چون ما خسارت اشتباهاتت را خواهیم داد، بعد که شخص به تصادف کردن عادت میکند، میگویند بیشتر از چهار تصادف مجاز نیست! مسألهی مهم دیگر این است که قیمتهای بیمه جوری تنظیم شدهاند که شما اگر تصادف کنید و کل جلوبندی ماشین طرف مقابل را هم پایین بیاورید، باز هم برایتان بهصرفه است که خودتان پول خسارت را تقبل کنید تا اینکه از کوپنتان اســتفاده کنید. با این اوصاف، وقتی قرار نیســت هیچ وقت از کوپن اســتفاده کنید و خود شرکتهای بیمه هم راضی به این کار نیستند، دیگر چه نیازی به بیمه کردن ماشــین هست؟ اگر ماشینتان را بیمه نکنید، نه پول دادهاید، نه از کوپنی استفاده کردهاید. شما راضی، شرکت بیمه راضی و به هرحال، دندان لق ناراضی! ما هم به هر کس که رســیدیم میگوییم شما بیمه داشتید، ولی ترجیح دادید نقدا حساب کنید. بنده به شخصه زیر بار پرداخت هزینههای بیمه نمیروم و پیشنهاد میکنم شما نیز نروید چون به نظرم شیوهی قیمتگذاری بیمه در کشور ما ایراد اساسی دارد. متأسفانه بیمهگرهای ما حتی در مقولهی قیمتگذاریها خود را مغلوب فرمولهای محاســباتی غربیها کردهاند. شــما به بنده بگوییــد، وقتی ما نصف روزهای هفته را به خاطر طرح زوج و فرد نمیتوانیم رانندگی کنیم، نصف دیگر روزهــای باقیمانده نیز به خاطر آلودگی هوا بیرون آوردن ماشین ممنوع است و اساســاً تنها حادثهی بالقوهی پرخطِر ما، مالیدن در ماشین به دیوار پارکینگ است که خسارت آن را هم بیمه تقبل نمیکند، دیگر این هزینههای گزاف برای چیســت؟ واقعاً چرا باید پول زبانبسته را بریزیم به حساب بیمه؟ عدهای یــاد گرفتهاند تا ما میگوییــم قیمت بیمه گران اســت، ســریع میگویند «ارزان» یا «گــران» بودن یک امر نسبی است و باید به جای اینکه به قیمت بیمه غر زد، درآمدها را افزایش داد. البته ما هم دوست داریم که درآمدمان افزایش بیابد و قیمت بیمه برایمان نسبتا ارزان شود، اما متأسفانه نه منبعی در کشور هست که بتوانیم از آن بهره ببریم، نه هوادار درست و حسابی داریم که شماره حساب بدهیم و بیســت میلیارد، بیســت میلیارد به حسابمان پول و وثیقه بیاید و نه حتی محض رضای خدا پدرمان عقلش رسیده که به ما کمی ژن خوب اهدا کند. همهی مســائل فوقالذکر خود مهر تأییدی بر لوکس بودن بیمه است. خوِد فروشندگان بیمه هم میدانند جنسی که دارند میفروشــند جز دردســر برای خریدار چیزی ندارد وگرنه موقع خرید هیچ وقــت نمیگفتند «امیدوارم ازش استفاده نکنید». شما میتوانید یک مثال دیگر پیدا کنید که اگر از کاال یا خدمات خریداری شــده بیشتر استفاده کنید، جریمه بشوید؟ اصًال مسخرهتر از بیمه وجود دارد؟! اخیــرا فرهنگ غلطی در جامعه جا افتاده اســت که همه همدیگــر را قضاوت میکنند. اصال بــه نظر من تمام این «جاج کردن»های بیخود، زیر ســر بیمه است. شما نگاه کنید، اخیرا مد شده تا یک ماشینی از پشت به یک ماشین دیگر میزند، همه ســریع میگویند مقصر ماشین عقبی است؛ در حالیکه ممکن است کرم از خود ماشین جلویی باشــد! بهطور مثال عرض میکنم، احتمال آسیب دیدن صندوق عقب یک 206 اسدی بیشــتر است یا یک پراید هاچبک؟ سیاستهای بیمه باعث شده که دیگر هیچ کس دقت نکند اگر صندوق ماشــین آنقدر بزرگ نبود، احتماالً میزان خسارت نیز کمتر بود. یا مثال در یک تصادف از خیابان فرعی به اصلی، همه میگویند کسی که از فرعی پیچیده مقصر اســت، در حالی که اگر آن ماشــینی که در خیابان اصلی بوده، در پارکینگ میماند، اصال چنین تصادفی هم رخ نمیداد. به هر حال به نظر میرسد تنها راه برخورد با این فرهنگ غلط غربی، عدم پرداخت حق بیمه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.