خدمات پس از فروشی که مشتری میآورد

Vizhenameh - - News -

از آنجا که تولید خودرو در کشورهای صاحب تکنولوژی به کیفیت قابل قبولی رســیده است، تولیدکنندگان برای افزایش فروش خودرو در جنگ افزودن آپشن و خدمــات پس از فروش هســتند و هر کدام در این زمینه به موفقیت برســند قاعدتا مشتریان بیشتری را به سمت خود جلب میکنند. در بخش خدمات پس از فروش، خدمات بهگونهای ســازماندهی میشود که شرکتها رقیب سرسخت یکدیگر میشــوند. آنها بهگونهای به مشــتریان خود سرویس میدهند که فرد بــرای خریدهای بعدی هم آن برنــد را انتخاب کند. ارائه خــودرو به فردی که خودرواش در تعمیرگاه اســت، سرویس در کوتاهترین زمان ممکن، نصب قطعات باکیفیت و حتی امکان تعویض خودرو از موضوعاتی است که یک خودروساز ارائه میکند و آنها معتقدند اگر خدمات مناســب نباشد دیگر نمیتوان مشتریان را حفظ کرد؛ اما در مقابل این اتفاق ایران است. برندهای وارداتی و داخلی در ارائه خدمات به مشــتریان هیچ زمان ســنگ تمام نمیگذارند و همواره فردی که به تعمیرگاه میرود از ســطح خدمات راضی نیست. برخیها از معطلی زیاد در ارائه خدمات صحبت میکنند، برخی هم از نصب قطعات بیکیفیت گالیه و شــکایت دارند. در مورد خودروهای وارداتی هم صف طوالنی همواره مورد نقد بوده است و بعضاً تعمیرگاههای مجاز از نبود قطعه حرف میزنند، بهگونهای که دارنده خودرو مجبور است بیش از یک الی دو هفته خودروی خود را در پارکینگ نگهداری کند تا قطعه مورد نیاز وارد شــود. حال اگر سطح خدمات خودرویی در کشور اروپایی به این شــکل باشد مردم دیگر ســراغ آن خودروساز نمیروند و عمال آن شرکت محکوم به ورشکستگی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.