مالقات با هیوندای االنترا 'd مدل 2018

Vizhenameh - - News -

مطمئناً کسانی که عاشق محصوالت هاچبک هستند عالقه زیادی دارند تا خودروی جدید هیوندای را ببیند. این شرکت کرهای به تازگی جزئیات و قیمت مدلهای االنترا 'd‬ و ‪'d اســپورت 2018 خود را اعالم کرده که به گفته مدیران هیوندای در واقع نســخهای متحول شــده از مدل

i30 است. جالب اینکه این خودرو به رغم هاچبک بودنش از سوی W به عنوان یک خودروی بزرگ دســتهبندی شده، چون کابین بزرگ و جاداری دارد. االنترا 'd با فضای بیشتری که در کابین خود ایجاد کرده در واقع از مدلهای مشــابه مثل شورولت کروز، فورد فوکوس، مزدا 3، فولکس واگن گلف و تویوتا کروال ŝd نیز سبقت گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.