قیمت نجومی فراری سرجیوی کمیاب

Vizhenameh - - News -

کمیابترین فراری سرجیو رودسترهای موجود در دنیا که فقط 118 کیلومتر کار کرده و ظاهر و موتور استثنایی دارد به قیمت باورنکردنی 4 میلیون و 300 هزار یورو ارزشگذاری شــده اســت. این خودروی استثنایی و خاص با بدنهای کامًال سفارشــی طراحی و حتی دوختهای داخل خودرو نیز با رنگ خودرو هماهنگ شده است. البته قیمت نجومی این فراری ســرجیو بی دلیل نیســت، چراکه تنها 6 دســتگاه از این خودرو آن هم با قیمت حدود 3 میلیون دالر تولید شــده اســت. جالب تر آنکه پس از گذشت دو سال از تولید این خودرو، به جای افت قیمت، چیزی حدود 2 میلیون دالر نیز بر ازرش آن اضافه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.