> چشم انتظار رونماییDt رودستر

Vizhenameh - - News -

عالقمندان به محصوالت بی.ام.و بی صبرانه در انتظار بی.ام.و رودســتر i8 هســتند که گفته شده در نمایشــگاه خودروی لسآنجلس در ماه نوامبر رونمایی خواهد شد. البته بی.ام.و جزئیات زیادی از این محصول زیبا و الکچری خود منتشــر نکرده اما به نظر میرســد برخی مشتریان پروپاقرص بی.ام.و از سال گذشته چندین دستگاه از این مدل را پیش خرید کرده اند. توان فنی این خودرو نیز همچنان بهصورت راز توسط طراحان بی.ام.و مخفی نگه داشته میشود و همین موضوع باعث شده همه در انتظار نمایشــگاه لسآنجلس و رونمایی از این مدل استثنایی بی.ام.و باشند. خودرویی که مدلهای کوپه و رودستر آن به قوای محرکه ارتقا یافته مجهز شده که شامل یک پیشرانه 3 سیلندر 5/1لیتری توربو و یک پیشرانه الکتریکی و باتری قویتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.