نسل جدید جنسیس در راه است

Vizhenameh - - News -

بســیاری از ما محصوالت کنونی جنسیس را با نام دو سدان G90 و G80 میشناســیم، امــا این کمپانی در نظــر دارد بزودی مدل کوچکتر یعنی G70 را تا پیش از پایان ســال جاری معرفی و از اوایل ســال 2018 به بازار عرضه کند. بدین ترتیب یک مدل کوپه و دو شاسیبلند به سبد محصوالت این برند جوان و پرطرفداراضافه میشود. البته جنسیس هنوز برنامههای بلند مدتی برای کراساوور کامپکت جدید دارد که گفته شــده برای رونمایی از آن باید تا سال 2021 منتظر ماند. این زمان طوالنی از ســوی جنسیس چندان بی دلیل نیســت، چراکه مدیران این برند لوکس کرهای معتقدند باید تصویر ذهنی قویتر در بین مشــتریان ایجــاد کرد و آنان را هر بار نســبت به دفعه قبل شگفتزده تر کرد. البته جنسیس با احترام به همین شعار قصد دارد در سال 2021 نسل جدیدی از سدان G90 و یک مدل اسپورت را تولید و عرضه کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.