بائوجون ارزانترین خودروی الکتریکی

Vizhenameh - - News -

شــرکت جنرال موتورز به کمک بازوی جوینت ونچر خود در کشور چین که ªســایک جنرال موتــورز وولینگ© نــام دارد به تازگی خودرویی را معرفی کرده کــه ارزان ترین خودروی الکتریکی بازار در جهان است. این خودرو ªبائوجون »E100 نامگذاری شده که مشــتریان خودروهای الکتریکی میتوانند بــا پرداخت 6235دالر صاحب یک دســتگاه از آنها شــوند. بائوجون E100 با پیشــرانه الکتریکی 39 اســب بخاری خود و میتواند تا سرعت 100 کیلومتر در ســاعت حرکت کند. باتری بائوجون در مدت 5/7ســاعت شارژ کامل میشــود و میتواند تا 155 کیلومتر بدون نیاز به شارژ مجدد حرکت کند. البته جنرال موتورز پیش از این هم مدلهای مختلفی تحت نام بائوجون عرضه کرده که میتوان به مدلهای شاســیبلند 510 و ،560 هاچبک و سدان 310 اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.