چوب حراج به هامر H1 خواننده معروف

Vizhenameh - - News -

«توپاک شــکور» رپر معــروف آمریکایی که چند ســال پیش در درگیری بین گروههای مخالف به ضرب گلوله کشــته شد، هیچگاه فکر نمی کرد، هامر H1 که مدل 1996 ساخته شد، بعد از مرگش، اینقدر مشتری داشته باشد! این هامر مشکی رنگ در سال 2016 با مبلغ حدود 340 هزار دالر به فردی فروخته شــد که البته او هم نتوانست این مبلغ را پرداخت کنــد و باعث حراج دوباره این خودرو شــد. بدین ترتیب هامر این خواننــدة از دنیارفته برای دومین بار در 18 ماه گذشــته به حراج گذاشته میشود. البته باقیمت پایه 100 هزار دالر!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.