تصادف شدید استیلی تا حد نزدیکشدن به خدا

چهار ستاره پرسپولیسِی عاشق خودروی لوکس

Vizhenameh - - News -

نیما علیپور / شامگاه ۸ بهمن سال 94 بود که حمید استیلی با خودروی هیوندایش با یک دستگاه پژو602 تصادف کرد، حادثهای شدید که منجر شــد خودروی هافبک سالهای نهچندان دور تیم ملی فوتبال ایران را به آهنپاره تبدیل کند و اســتیلی را به این باور برساند که مرگ خیلی به انسانها نزدیک است. با او خاطرات زیادی داریم، از گشودن دروازه تیم ملی فوتبال آمریکا در جام جهانی 199۸ با گلی استثنایی، تا درگیری با محمد نوازی در شهرآورد ...79 پسرکی که در محله چهارصد دســتگاه نازیآباد تهران به دنیا آمد شاید روزی فکرش را هم نمیکرد که به یکی از خاطرهســازترین فوتبالیستهای تاریخ این مرز و بوم تبدیل شود. حمیدخان در ابتدای عمر فوتبالیاش با موتور برادرش خود را به محل تمرینات میرســاند، پس از آن پیکانی با مدل 51 خرید تا بتواند با مسافرکشی عالوهبر تامین خرج و مخارجش خود را هم به محل تمرینات برساند. این روزها اما استیلی سوار Ɛ500رب ĞŶNJ مشــکیاش شاید به یکی از آرزوهای دوران جوانی هر پسری رسیده باشد. در ادامه گفتوگوی خواندنی خودرو پالس با حمید استیلی را میخوانید.

به نظر شما یک خودروی خوب چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟

فکر میکنم کــه پایین بودن میزان مصرف ســوخت و ایمنی باالی یک خــودرو از مهمترین ویژگیهایی اســت که باید در خرید خودرو مد نظر قرار گیرد. هرچند در تهران که با ترافیک بسیار باالیی مواجه هستیم، باید عموم مردم فرهنگ استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی را مد نظر قرار دهند تا به وضعیت آلودگی هوا بیش از این دامن زده نشود.

اما فوتبالیســتها همواره عــادت دارند که خودروهای لوکس سوار شوند.

هرچند که همه فوتبالیســتها خودروی لوکس سوار نمیشوند، اما عموما در بین آنها اســتفاده از خودروهای خوب رایج است. به هر حال چون فوتبالیستها افرادی سرشناس در سطح جامعه هستند، مردم عادت دارند آنها را با خودروهای مدل باال ببینند.

این یعنی بین فوتبالیستها برای خودروی خوب سوار شدن رقابتی وجود ندارد؟

این مســأله بدین معنا نیســت که بین فوتبالیســتها چشم و همچشــمی وجود داشته باشــد. عموم فوتبالیســتها از قشر ضعیــف جامعه بودهاند که به دلیل شــرایطی کــه در فوتبال بهدســت آوردهاند به موقعیت مطلوبی رســیدهاند و شاید یک روزی آرزو داشتهاند خودروی خوب سوار شوند که در نهایت با ایدهآلشدن وضعیت مالیشان به این آرزو رسیدهاند.

اولین خودرویی که خریداری کردید چه بود؟

ســال 67-68 با باشگاه پاس قرارداد داشتم و میزان قرارداد دو سالهام به ازای هر سال معادل 70 هزارتومان امضا شد. در نهایت یک پیکان آجری مدل 51 خریدم که برایم 210 هزار تومان آب خورد و در ابتدای کار هم با آن مسافرکشی میکردم و هم سر تمرین میرفتم. این خودرو به دلیل وضعیت نامناسب الستیکهایش همواره پنچر بود و در هوای گرم وضعیتش بدتر میشد بنابراین با اولین پولی که به دست آوردم الســتیکهای آن را عوض کردم. بعد از آن تیم بهمن تشکیل شد و مدیرعامل باشــگاه نمایندگی اپل را داشت و در آن زمان باشگاه به جای پرداخت مبالغ مالی به بازیکنان خودرو میداد. ســه مدل خودرویی که به بازیکنان به جای رقم قراردادشان داده میشد مدل کورسا، آسترا و وکترا بودند که به من خودروی آسترا دادند.

به رانندگــی خود چه نمــرهای میدهید؟ آیا تاکنون تصادف جدی نیز داشتهاید؟

در مجموع رانندگیام خوب است اما سه بار تصادف کردم که شاید جزو تصادفات شدید به شمار میآیند. قرار بود با همان پیکان به ســمنان ســفر کنیم و 3 تا 4 نفر از دوستان همراه من بودند که یکی از آنها علیاصغر مدیرروســتا بود. در مســیر حدود 120 تا 130 کیلومتر سرعت داشتم که به ناگهان خودرو چپ کرد. خدا را شکر برای سرنشینان اتفاقی نیفتاد اما به خودرویمان خسارت جدی وارد شد. دومین مرتبهای که تصادف کردم در جاده چالوس با یک سوزوکی به کوه اصابت کردم. ماشین خسارت دید و سرم به شیشه برخورد کرد. در این مسیر تنها بودم و خانوادهام در شمال به سر میبردند که قصد داشتم به آنها بپیوندم. سومین باری که تصادف کردم یک خودروی ‪Hyundai ix55‬ داشتم که ناگهان یک خودرو که از چراغ قرمز رد میشــد با ماشــینم شاخ به شاخ شد و تنها در این اصابت خودرو آسیب دید و خدارا شکر که برای خودم اتفاقی رخ نداد.

به موتور نیز عالقه دارید؟

قبل از اینکه ماشین بخرم موتور هوندا 125 داشتم. موتوری که متعلق به برادرم بود و با آن هم سر کار و هم به تمرین میرفتم. بسیاری از مواقع نیز با محمد خاکپور به محل تمرین میرفتیم. پس از آنکه برای اولین بار خودرو خریدم دیگر موتور نداشــتم و موتور هم سوار نشدم.

علت اینکه فوتبالیســتها خودروهای خیلی خوب سوار میشوند چیست؟ شــاید این مسأله به آن میزان که در میان فوتبالیستها مهم است در میان سایر اقشار پردرآمد جامعه فراگیر نباشد.

تمام مردم دوســت دارند خودروی خوب ســوار شــوند و این مســأله تنها مربوط به فوتبالیستها نیســت. شاید بسیاری از فوتبالیستها در کشــورمان خودروهای لوکس سوار شوند، اما بعضا فوتبالیســتهایی هســتند که خودروهای ملی و معمولی سوار میشوند و تمایل چندانی به خودروهای لوکس ندارند.

خرید کدام مدل خودرو در میان فوتبالیستها رایج است؟

اکثــر بازیکنان ملیپوش خودروهای خوب ســوار میشــوند و عموما خرید دو مدل ĞŶNJ و Dt در بین بازیکنانی که به رده تیم ملی میرسند رایج است.

در میان فوتبالیستهای هم دورهای شما کدام یک به خودرو عالقه بسیاری داشتند و خودروهای خود را تغییر میدادند؟

علی دایــی همواره خودروهای خیلی خوبی ســوار میشــد و پس از او کریــم باقری، مهدی مهدویکیا و علی کریمی نیز به خودروهای خوب عالقه وافری داشتند.

تمام مردم دوست دارند خودروی خوب سوار شوند و این مسأله تنها مربوط به فوتبالیستها نیست. شاید بسیاری از فوتبالیستها در کشورمان خودروهای لوکس سوار شوند اما بعضا فوتبالیستهایی هستند که خودروهای ملی و معمولی سوار میشوند و تمایل چندانی به خودروهای لوکس ندارند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.