خودروسازانمقصر08درصدیسرقتخودرو

Vizhenameh - - News -

مرجانهمایونی/یکینیســتبهاینهابگویدبگذارمهرآزادیاززندانتخشــکشودوآنوقتدوباره برگردبهدنیایســرقت.حبسوردمالبرایتدرسعبرتنشد!دلتبرایخانوادهاتنسوختکههرروز بهسراغشــاکیهامیرفتندتاازآنهارضایتبگیرند!دنیایعجیبیاست،دنیایتبهکاران. خودشانرابهآبوآتشمیزنندتاسرقتیرامرتکبشوندوپولیبهجیببزنند.خودشانمیدانند کهخیلیزودبازداشتمیشوند،امااینکهچرابعدازآزادیاززندانتعدادخیلیزیادیازآنهادر چشمبهمزدنیبههماندنیابرمیگردندجایسوالاست.علیوسیلهایردموسی،بازپرسشعبه پنجمدادســرایویژهســرقتدرمورداینکهچرادزدیخودرووموتورسیکلترونقداردبا خودروپالسگفتوگوییانجامدادهاستکهدرادامهمیآید: افرادیکه

خودروهای داخلی بیشــتر مورد سرقت قرار میگیرند یا خودروهایی خارجی؟ باتوجه به آنچه گفتم، خودروهای داخلی درصد به ســرقت رفتنشان بیشتر از خودروهای خارجی است و آن هم به علت سیستم ایمنی پایین این خودروهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.