خارجیها ترمز بریدند

خودرو پالس در گفت و گو با رئیس انجمن واردکنندگان خودرو

Vizhenameh - - News -

«سایت ثبت سفارش خودرو به دلیل آمارگیری فصلی و همچنین بارگذاری تعرفههای واردات خودرو مدتی است که بسته شده و به محض پایان یافتن کارهای مذکور مجدداً سایت ثبت سفارش واردات خودرو باز میشود.» این آخرین جملهای است که سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اینکه چرا ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شده است گفت. حال با گذشت بیش از سه هفته توقف ثبت سفارش خودرو واردکنندگان و شرکتها این نگرانی را دارند که چه اتفاقی بر سر واردات خودروهای خارجی خواهد آمد. در این باره با فرهاد احتشام زاد رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت و گویی انجام دادیم که در ادامه میآید:

چرا قیمت خودروهــای وارداتی در بازار افزایش یافته است؟

با تصمیمهای اشــتباهی که وزارت صنعــت، معدن و تجارت در حــوزه خودروهای وارداتی گرفت، کاهــش عرضه نظامند اتفاق افتاد و اکنون بازارخودروهای وارداتی دچار التهاب شــده است. اگر در مورد خودروهای وارداتی برنامهها شتابزده عمل نمیشد این حوزه با چالشــی روبهرو نمیشــد. وزارت صنعت بهصورت خودجوش دســتورالعمل واردات خودرو را ساماندهی کرد. هدف دولــت حمایت از تولید داخلی، حمایت از حقوق مصرفکننده و جلوگیــری از خروج ارز بود. اما در نهایــت دیدیم که خریداران خودروهای وارداتی با افزایش قیمت و کمبود خودرو روبهرو شدند.

کاهش واردات خودرو به علت بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو است؟

سازمان توسعه تجارت اعالم کرده است پس از آمارگیری و انتقال بارگذاری تعرفه واردات از ســامانه ثبت سفارش به سامانه جامع تجارت سایت ثبت سفارش خودرو باز میشود. قرار بود این انتقال در مدت یک الی دو هفته انجام شود اما با گذشت بیش از سه هفته هنوز خبری از باز شــدن ثبت سفارش خودرو نیست. لذا این امر باعث شده که بازار خودروهای خارجی با آشفتگی روبهرو شود. البته ما اعتقاد داریم که به صورت عمد سایت بسته شده است، چرا که با گذشت بیش از سه هفته مگر میشود مشکالت را برطرف نکرد؟

بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو در مورد تمام شرکتها اتفاق افتاده است؟

بله در مورد تمام شــرکتها اتفاق افتاده است و اکنون هیچ نمایندگــی نمیتواند ثبت ســفارش خــودرو را انجام دهد. همین امر باعث شده که کمبود عرضه خودرو در بازار خودرو اتفاق بیافتد. وقتی خودرویی نمیتواند مجوز ثبت سفارش بگیــرد واردات آن صورت نمیگیــرد، لذا اکنون هر خریدی که مردم انجام میدهند مربوط به ثبت سفارش قبلی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.