آمارهای 4 ماهه اول ســال جاری نشان از رشد واردات خودرو دارد؟ توقف ثبت سفارش خودرو تا چه زمان بازار را با بحران مواجه نخواهد کرد؟

وزارت صنعت اعالم کرده بود افرادی که مجوز واردات خودرو را گرفتند تا شــش ماه یعنی 4تیرماه مهلت استفاده از آن را دارند. لذا طی این مدت واردات خودروانجام شد. هر ساله به این نمایندگیها زمان داده میشــد تا مجوزهای خود را تمدید کنند؛ اما امســال این قضیه مقداری

Vizhenameh - - News -

واردات خــودرو طی این مدت چقدر افزایش داشته است؟

در 4 ماهه اول ســال جاری میزان واردات خودرو 43 درصد نســبت به سال گذشته افزایش داشته است.

با این تفاسیر کمبود خودرو در بازار نداریم؟

شــاید در مقطع فعلی به دلیل حجم باالی واردات مشکلی وجود نداشته باشد اما با ادامه توقف ثبت سفارش خودرو کاهش عرضه رخ خواهــد داد و البتــه برخیها به علت توقف ثبتســفارش عرضه خودرو را کم کردند تا ببینند دولت چه تصمیمی خواهد گرفت.

قیمت خودروهای وارداتی طی ایــن مدت چنــد درصد افزایش پیدا کرده است؟

افزایش قیمت خودروهای وارداتی طی این مدت حدود 10 درصد بوده اســت اما اگر ثبت ســفارش بســته بماند رشد قیمت به 51درصد هم خواهد رسید.

اکنون سیاســت واردات خودرو مشخص است؟

خیر. عدم ثبات در تصمیمگیریها و برخی سیاســتگذاریها که به تازگی اعالم شده، اثرات ســوء را بر بازار خودروهای وارداتی میگــذارد و امیدواریم بتوانیــم با رایزنی برخی از این سیاستگذاریها را روشنتر و شفافتر کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.