پرفروشترین سدانهای بازار چین

چینیها چه خودروهایی سوار میشوند / بخش دوم

Vizhenameh - - News -

پارســا اسالمی / معموال میشنویم که خودروهای چینی حتی در بازار چین هم مشتری ندارند! البته چینیها هم مانند ایرانیها خرید خودروهای وارداتی را ترجیح میدهند اما به همین نســبت، سختگیریهای برای ورود خودروهای وارداتی به این کشور وجود دارد که خودروســازان جهانی را به تولید خودرو در خاک چین و با مشارکت خودروسازان چینی ترغیب میکند و به این ترتیب هرچند بسیاری از نامها اروپایی یا آمریکایی هستند اما در چین تولید میشوند. در شــماره گذشته به پرفروشترین شاسیبلندهای بازار چین پرداختیم و این بار به سراغ پرفروشترین سدانهای تولید شده در چین میرویم تا ببینیم مردمان سرزمین اژدهای زرد چه خودروهایی را بیشتر میپسندند و با بودجه خود چه برندهایی را میتوانند بخرند. برای مقایسه قیمتها با شرایط بازار ایران بد نیست بدانید MVM110 در چین قیمتی در حدود 25 میلیون تومان دارد.

‪Buick excelle gt‬

این خودرو در مشــارکت میان ‪^ /‬ و جنرال موتورز در چین تولید میشود و با موتورهای 1/5 لیتری تنفس طبیعی و 1/4 لیتری توربو به فروش میرســد. ضمن آنکه امکان خرید آن با گیربکسهای دستی، اتوماتیک و دو کالچه نیز وجود دارد. هرچند از نظر ظاهری خودروی سادهای به نظر میرسد اما فناوریهای جنرال موتورز آمریکا را دارد و مهمتر اینکه نشــان بیوک برای چینیها نشان ارزشمندی است بهگونهای که بیوک همواره در رده پرفروشترین برندهای بازار چین جای داشته است. مدلهای مختلف این خودرو بسته به موتور، گیربکس و سطح آپشن قیمتی بین 63 تا 92 میلیون تومان دارند.

‪NISSAN Sylphy‬

در ایران دانگ فنگ را بهعنوان شریک شرکت پژو میشناسیم اما این شرکت شراکت گستردهای هم با نیسان دارد و خودروی اســلیفی حاصل همین مشارکت اســت. این خودرو در بازارهای جهانی هم عرضه میشود و در بازار آمریکا آن را به نام نیسان ســنترا میشناسند. این خودرو در بازار چین با دو موتور تنفس طبیعی 1/6 و 1/8 لیتری به فروش میرسد که به ترتیب 115 و 136 اسب بخار قدرت دارند. طیف گیربکسها هم شامل مدلهای دستی، اتوماتیک و CVT است ضمن آنکه سطح آپشنها هم در چند تیپ عرضه میشود. مزیت بزرگ این خودرو برای چینیها، همزمان بودن تولید آن با دیگر کشورها است و به این ترتیب از فناوری کامال بهروزی بهره میبرد. قیمت این خودرو در مدلهای مختلف بین 57 تا 97 میلیون تومان در نوسان است.

‪VW lavida Sedan‬

شرکت آلمانی فولکسواگن حضور پررنگی در بازار چین دارد و طیف گستردهای از محصوالتش را در این کشور عرضه میکند. بخش عمدهای از خودروهای فولکسواگن در چین، محصوالتی است که ویژه بازار این کشــور تولید میشــود و عمال در جای دیگری از جهان آنها را نمیبینید و به همین دلیل احتماالً نام مدل الویدا را هم نشــنیدهاید. بســیاری از محصوالت فولکسواگن در بازار چین بر روی پلتفرمهای قدیمیتر فولکسواگن تولید میشوند و به همین دلیل قیمت مناسبی دارند هرچند فولکسواگن ارتقای کیفیت قابل توجهی بر روی آنها انجام داده اســت. این خودرو که در مشارکت فولکسواگن و SAIC چین در این کشور تولید میشود، بر روی شاسی نسل پیشین آئودی A3 بنا شده و در چین با دو موتور 4/1لیتری توربوشــارژ و 1/6 لیتری تنفس طبیعی عرضه میشــود که به ترتیب 127 و 103 اسب بخار قدرت دارند. با فروش بیش از 470 هزار دستگاه، با اختالف زیاد نسبت به رتبه دوم، پرفروشترین سدان بازار چین اســت. این خودرو در مدلهای مختلف با گیربکسهای دستی و اتوماتیک و دو کالچه عرضه میشود و قیمتی بین 76 تا 95 میلیون تومان دارد.

‪VW Jetta‬

ایــن خودرو که در بازارهای جهانی هم عرضه میشــود در اصل مدلهای صندوقدار گلف اســت و به همین دلیل بین قشر متوسط در بازارهای جهانی طرفداران زیادی دارد. ازنظر ابعاد شاید نسبت به رقبای سدان خود کوچکتر باشــد اما به همان نسبت ارزانتر است. البته چینیها مدلهای به روز جتا را تولید نمیکنند و آنچه تولید میشــود عمال از پلتفرم نســل پیشین این خودرو بهره میبرد و بهســازیهای ظاهری بر روی آن انجام شــده است تا قیمتش پایینتر بیاید. فولکسواگن این خودرو را با همکاری شریک دیگر در چین، ‪& t‬ تولید میکند و برایش موتورهای 1/4 و 1/6 لیتری تنفس طبیعی در نظر گرفته شده است ضمن آنکه گیربکسهای دســتی و اتوماتیک برایش عرضه میشود. نشان فولکسواگن برای چینیها نماد کیفیت است و به همین دلیل این خودرو هم فروش باالیی در چین دارد. مدلهای مختلف این خودرو با توجه به موتور و گیربکس و ســطح آپشن قیمتی بین 47 تا 68 میلیون تومان دارند.

‪VW Sagitar‬

بازهم یک فولکسواگن دیگری در بین پرفروشترین سدانهای بازار چین که نشان از حضور قدرتمند فولکسواگن در این کشور دارد و البته بازهم با همکاری ‪& t‬ تولید میشود. نام این خودرو را در جای دیگری نخواهید شنید ولی ظاهرش آشنا خواهد بود! این خودرو در اصل نسل جدید فولکسواگن جتا است که نمونه مشابه آن در بازارهای جهانی هم عرضه شده است. البته جتا هماکنون در بازارهای جهانی فیس لیفت شده اما فعًال نمونههای پیش از فیس لیفت آن به فروش میرســد. علت تغییر نام این خودرو در چین آن است که مدل جتا با ظاهری متفاوت در چین تولید میشود و فروش بسیار خوبی هم دارد (و در لیست ما هم در رتبه چهارم است) و به همین دلیل فولکسواگن تصمیم گرفت جتای قدیمی را حفظ کند و نسل جدید را با نامی جدید به چین بفرستد. از نظر موتوری مشابه جتای چینیها است اما موتور 1/8 لیتری توربوشارژ با قدرت 159 اسب بخار به آن اضافه شده است. ظاهرش کامًال بهروز است و امکانات مناسبی هم دارد و برای خریدش باید مبلغی بین 74 تا 106 میلیون تومان بپردازید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.