راندن002 اسب بخار روی دو چرخ

Vizhenameh - - News -

حمید صفری / این روزها قدرت 200 اســب بخار برای خودروها دیگر عدد باالیی نیست چراکه خودروهای شهری بهراحتی با موتورهای توربوشــارژ میتوانند به این عدد دســت پیدا کنند اما شــنیدن 200 اسب بخار برای یک موتورســیکلت هنوز هم ضربان قلب عاشقان سرعت را باال میبرد و اینجا است که یاماها با موتورسیکلت وارد میدان میشود، موتورسیکلتی که با همکاری والنتینو روسی، موتورسوار مشهور مسابقات شده است تا به این ترتیب یک موتورسیکلت مسابقهای با قابلیت تردد در شهر خلق شود. یک موتورسیکلت اسپورت بیش از هر چیز به انجینی پرتوان نیاز دارد و در سالهای اخیر هم جنگ اصلی در این کالس بر سر قدرت باالی انجینها بوده. جدال در کالس سوپربایکهای 1000 سیسی این روزها بر سر رسیدن به قدرت 200 اسب بخار اســت و به همین دلیل هم یاماها تیم مهندسی خود را مأمور کرد تا انجینی برای جدید طراحی کند که بتواند از پس رقبای اروپایی و ژاپنی خود برآید و به نظر میرســد در این مسیر موفق هم بودهاند چراکه انجین میتواند با حجم موتور زیر 1 لیتر، 200 اســب بخار قدرت تولید کند تا این موتورسیکلت در مقابل رقبایش رو سفید باشد. انجین به کار رفته در این موتورســیکلت همچون نســلهای پیشــین آن حجمی برابــر با 998 سیســی دارد و بهصورت چهارسیلندر خطی است. هرچند حجم انجین آن با نسلهای پیشــین یکســان اســت اما یاماها یک انجین کامًال جدید را برای تــازه متولد شــده خود طراحی کــرده چراکه قطر پیستونها و کورس میللنگ آن متفاوت از نسلهای پیشین اســت و این مســأله در کنار انبوهی از تغییــرات دیگر باعث میشود جدید بودن این انجین را باور کنیم. این انجین میتواند 200 اســب بخار قدرت در دور موتــور 31هزار و 500 و البته 112 نیوتون متر گشــتاور در دور موتور 11هزار و 500 را در اختیــار راکب بگذارد که ارقامی کامــًال رقابتی در این کالس است. شاتونهای این انجین از تیتانیوم ساخته شدهاند تا ضمن وزن کم بتوانند در مقابل شدت ضربات مقاومت کنند چراکه در شرایط برابر از نظر مقاومت، تیتانیوم یک ششم فوالد وزن دارد. چنین انجینی بهویژه در دورموتور باال نیاز به هوای بیشــتری بــرای کار کردن دارد و به همین دلیل نیــز ورودی هوای این انجین با حجم 10/5 لیتر، 32درصد نســبت به نســل پیشین خود بزرگتر شده اســت ضمن آنکه سیستم هوشمند یاماها برای کنترل میزان هوای ورودی بهگونهای طراحی شــده است که میتواند طول ورودی هوا را متناسب با دور موتور تغییر دهد. بهعالوه پاشش سوخت در این موتورسیکلت بر عهده سیستم انژکتورهای ویژه یاماها اســت که از طریق 12 سوراخ، سوخت را با فشار زیاد و متناسب با دور موتور به داخل آن میپاشند. همانگونه که گفتیم در طراحی این موتورســیکلت، یاماها از تجربیات به دســتآمدهدررقابتهای بهرهبردهاستامابخشاصلی که میتواند ارتباط این موتورســیکلت را با رقابتهای موتورسواری نشان دهد، نه انجین که بخشهای الکترونیکی متعددی اســت که بر روی آن نصب شــده تا بتواند با جمعآوری و تحلیل اطالعات و درنهایت تغییر در بخشهای مختلف به راکب برای رسیدن به بهترین نتیجه در سرعتهای باال و پیچوخمهای مســیر کمک کند. در این موتورسیکلت سنسورهایی باعنوان یابهاختصار وجود دارد که وظیفه آنها اندازهگیری پارامترهای مختلفی ازجمله اندازهگیری شــتاب جانبی، میزان انحراف موتورســیکلت در زمان پیچیدن، شــتاب موتورسیکلت ...و است. این اطالعات در سه محور مختلف جمعآوری شده و درنهایت به یک بخش مرکزی که از سوی یاماها با عنوان طراحی

مروری بر تواناییهای موتورسیکلت

خوانده میشود ارسال خواهد شد. اطالعات به دست آمده عمال وضعیت کلی موتورسیکلت را از جنبههای حرکتی نشان میدهد و همین مســأله باعث میشود این واحد مرکــزی بتواند تحلیل درســتی از چگونگی حرکت راکب و وضعیت دقیق و لحظهای موتورسیکلت داشته باشد. با دانســتن چنین اطالعاتی که 125 بار در ثانیه جمعآوری میشــود و البته با یک الگوریتم بسیار پیچیده که حاصل سالها حضور یاماها در رقابتهای موتورسیکلترانی است، این واحد میتواند نســبت به کنتــرل بخشهای مختلف موتورسیکلت اقدام کند که حاصل آن از یکسو ایمنی باالتر راکب و از سوی دیگر افزایش کارایی موتورسیکلت بهویژه در زمان حرکت با سرعت باال و عبور از مسیرهای مارپیچ است.

جدیــد با بهرهگیــری از تغییرات زیاد توانســته وزن کمی داشته باشــد. بخشی از این تغییرات شامل شاسی تمام آلومینیومی جدید، اگزوز تیتانیومی، باک آلومینیومی ...و اســت تا درنهایت این موتورســیکلت بــا وزن تنها 199 کیلوگرم، نســبت قــدرت به وزنی برابــر با یک اســب بخار به ازای هــر کیلوگرم از وزن خود را داشــته باشد که رقم بســیار خوبی است. این موتورســیکلت هماکنــون با قیمــت رلاد16/700 در بازارهای جهانی در دسترس عالقهمندان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.