مروری بر بازار کراساوورها و شاسیبلندهای ایران

Vizhenameh - - News -

بازار کراساوورها و شاسیبلندها این روزها بازار داغی در کشور است و تقریبا تمامی خودروسازان بزرگ کشور تالش میکنند نمایندگانی در این رده داشته باشند. تنوع باالی خودروهای این بخش از بازار باعث شده خریداران گاهی برای انتخاب بین گزینههای مختلف کمی دچار سردرگمی شوند. به همین دلیل از این هفته در چند مطلب، مروری کوتاه بر خودروهای کراساوور و شاسیبلند بازار ایران خواهیم داشت. در این مطلب تالش کردهایم رقبای حاضر در این بازار را براساس قیمت ردهبندی کنیم. بهعالوه از خودروهایی که در اصل کراساوور نیستند ولی از سوی عرضهکنندگان یا بازار با عنوان خودروهای کراساوور به فروش میرسند (مانند ‪H30 Cross‬ و استپ وی) چشمپوشی کردهایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.