چراغهای لیزری در بام و 2019

Vizhenameh - - News -

رونمایی از نسخه پیشتولیدی بامو X5 2019 با یک سورپرایز همراه بود. این ســورپرایز مربوط به هالــه آبیرنگ داخل چراغ جلــوی این خودرو بود که به دلیل نوارهای آبی زیبا، خودنمایی میکرد. طراحان بامو معتقدند چراغهای جلوی لیزری که نسل جدیدی از این فناوری هستند میتواند بحث مصرف انرژی را تا 30 درصد نســبت به نمونههای LED کاهش دهد. ضمن اینکه نســل جدید چراغهای لیزری میتواند مســیر پیشروی راننده بامو X5 را با نوری وســیعتر روشن کند. این کمپانی آلمانی تبلیغات وســیعی برای ورود محصول جدیدش به بازار کرده اما رقبای بام و هم بیکار نماندند و مدلهای آئودی 7Q، پورشــه کاین و مرســدس GLE نیز قرار اســت تا اواخر سال 2018 به بازار جهانی عرضه شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.