ستاره آینده فرمول یک را بشناسیم

Vizhenameh - - News -

رانندگان باســابقه و شــناخته شده مســابقات فرمول یک از او به عنوان ســتاره آینده این رشــته یاد میکنند. ستاره 19 ساله اهــل موناکو که از مجموع 14 مســابقه در فصل جاری فرمول 2 توانسته با 208 امتیاز و اختالف 50 امتیاز نسبت به نفرات قبلی، صدرنشین جدول امتیازات باشد. این جوان فرانسوی چارلز لکرک نام دارد و در ســال 2016 به آکادمی رانندگی فراری پیوســت و دیدار با سباســتین فتل و کیمی رایکونن توانست کمک شایانی به او در این پیشرفت داشــته باشد. جالب است بدانید لکرک در نخستین روز تمرین پس از مسابقه در مجارستان توانست بعد از 98 دور یعنی بیشــتر از تعداد دور رانندههای فرمول یک در یک مسابقه به زمان باورنکردنی دست یابد. زمان یک دقیقه و 17 ثانیه و 124 هزارم ثانیه که باعث تعجب همه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.