ستاره روبه افول اسمارت در آمریکا

Vizhenameh - - News -

نمایندگیهای اسمارت در آمریکا به زودی با تعطیلی گستردهای در سراســر این کشــور روبرو خواهد شــد، چون گفته میشود کوچکتریــن برند دایملر، قصد فروش وســیع خودروهای تمام الکتریکــی خود را در ســر دارد. البته این موضــوع در صورت اجرایی شــدن باعث تعطیلی دو ســوم نمایندگیهای شــرکت اســمارت خواهد شــد. این موج تعطیلی باعث میشود که تنها 27 نمایندگی برای اســمارت باقی بماند. سهمی که به مراتب از نمایندگیهای المبورگینی، فراری و لوتوس کمتر اســت. گفته شده شهرهای سانفرانسیســکو، نیویورک، لسآنجلس، میامی و پورتلند هدف بعــدی مقامات دایملر بــرای ارائه خودروهای الکتریکی خواهند بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.