خط قرمز مرسدس بنز بر کراساوور

Vizhenameh - - News -

بر خالف اینکه شــرکتهای نیســان و لندروور بارهــا با تولید کراساوور کابریولت توانســتند بازار خوبی برای خود دست و پا کنند، مرسدس بنز صراحتاً اعالم کرده هیچ عالقهای به ساخت این مدل ندارد. این خودروســاز آلمانی تنها به طراحی و ساخت مدل مایباخ S650 النداولت در این بخش بسنده کرد که البته این مدل نیز یک کابریولت واقعی محســوب نمیشــود. توجیه مرســدس بنز در این خصــوص نیز پیچیدگــی و هزینه باالی ساخت کراساوور کابریولت عنوان شده که گویا در تجربه قبلی نیز با بازگشت سرمایهٔ کافی برای مرسدس همراه نبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.