پورشهای با رنگ 100 هزار دالری!

Vizhenameh - - News -

مشــتریان خاص و الکچری پورشه حاضرند برای داشــتن خودرویی منحصربفرد، رقمهای نجومی هزینه کنند. در نتیجه کمپانی پورشــه هم در مدل 911 توربو ^ خود با یک حرکت هوشمندانه، هم به سلیقه مشــتریان احترام گذاشته و هم درآمد خوبی به هم زده است. یکی از رنگهای سفارشی و خاص پورشه، رنگ سبز فیتون است که به عنوان یکی از تنها 4 رنگ محدود و خاص این خودروها توسط شرکت عرضه میشود. البته بعد از این رنگ خاص نیز، رنگهای آبی، طالیی و بنفش نیز مشتریان زیادی در محصوالت پورشه دارد. رنگ سبز فیتون چیزی حدود 100 هزار دالر بیشتر از رنگهای دیگر برای مشتریان پورشه آب میخورد، اما با توجه به انحصاری بودن این رنگ، مشتریان زیادی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.