سورپرایز تویوتا و لکسوس در 2020

Vizhenameh - - News -

مردم دنیا در سال 2020 شاهد برگزاری المپیکی متفاوت و جذاب از ســوی چشــم بادامیها خواهند بود. توکیو که به عنوان میزبان المپیک 2020 مدتهاســت مشــغول تجهیز و آمادهسازی است، هرازچندی از طرحهای عجیب و منحصربفردی رونمایی میکند. در این راستا مسئوالن کمپانی تویوتا اعالم کردند در نظر دارند از نسل جدیدی از خودروهای هوشــمند در زمان بازیهای المپیک 2020 رونمایی کنند. ژاپنیها برای نخســتین در سال 1964 میزبان این رویداد بزرگ ورزشــی جهان بودند و از این رو قصد دارند حاال بعد از گذشــت سالها، تکنولوژی و فناوری روز خود را در این عرصه به معرض دید جهانیان قرار دهند. رونمایی از نسل بعدی تویوتا یعنی سیستم رانندگی نیمهخودکار و پروتایپ از جمله موارد مد نظر این کمپانی بزرگ اســت. البته قرار است نسل جدید سیستم رانندگی نیمهخودکار تویوتا از سال آینده بصورت محدود رونمایی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.