وفاداری تویوتا به گیربکسهای دستی

Vizhenameh - - News -

هر چنــد بســیاری از خودروســازان با جدیــت در پی حذف گیربکسهای دســتی هســتند امــا کمپانی تویوتــا قصد دارد همچنان وفاداری خود را به این سیستم ثابت کند. البته با شکل و شــمایلی جدید و نوآورانه. تویوتا با ایــن نوآوری که نامش را «کنترلر» یا همان روش کنترل بــرای خودرو نامگذاری کرده، یک تکنولوژی متشــکل از وسیلهای الکترونیکی را به کار گرفته اســت. بدین ترتیب به گیربکس دستی این اجازه داده میشود که در زمان حرکت در سرپایینیها بهصورت اتوماتیک به حالت خالص درآیــد. از جمله مزایای این فنــاوری تویوتا میتوان به صرفهجویی در مصرف ســوخت در ســرپایینی و همچنین در آمدن بــه حالت خالص در هنگام توقف اضطراری اشــاره کرد. همچنین در این سیســتم میتوان سیستم استارت و استاپ را مثل گیربکس اتوماتیک در محصوالت دستی تویوتا نصب کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.